Disclaimer Nelectra


Deze website is eigendom van Nelectra vzw. 

Door het bezoeken van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden: 

Privacybeleid

Nelectra hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en verbindt er zich toe om naar beste vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen conform de geldende privacywetgeving. 

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens. De gebruiker beschikt tevens over een recht op inzage en eventuele correctie van deze gegevens. Daartoe kan hij zich richten tot info@nelectra.be 

De Nelectra-site kan gebruik maken van "cookies". Dit zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Zij bevatten geen persoonlijke informatie. 

Nelectra behoudt zich het recht om deze bepalingen m.b.t. de persoonlijke levenssfeer te allen tijde te wijzigen conform de wet van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 


Intellectuele eigendomsrechten

De gehele inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Nelectra vzw. 

De reproductie, mededeling en ter beschikkingstelling ervan aan het publiek voor niet-commerciële doeleinden, is toegelaten mits uitdrukkelijke schriftelijke bronvermelding. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. 


Ledenservice 

De leden van Nelectra vzw hebben toegang tot informatie die hun specifiek aanbelangt. Deze toegang wordt verstrekt via een wachtwoord dat aan de leden wordt meegedeeld. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en mag niet aan derden gegeven of ter beschikking worden gesteld. Indien de gebruiker deze voorwaarde niet naleeft of in geval van ander misbruik behoudt Nelectra zich het recht voor om de betrokken gebruiker(s) de toegang tot de website gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent te ontzeggen. 


Beperking van aansprakelijkheid

Nelectra vzw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan een computer, hard- of software, virussen en andere ongemakken door het gebruik van deze website. 

De informatie op deze website is van algemene aard en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Nelectra vzw kan niet garanderen dat haar teksten en gegevens steeds en te allen tijde volledig, correct en geactualiseerd zijn. 

De informatie op de website is dus louter indicatief. Nelectra vzw is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, met welk doel dan ook. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die deze website ter beschikking stelt, kan u de beheerder van de website contacteren. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

Nelectra vzw kan dan ook in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 


Belgische wetgeving en bevoegde rechtbanken

Onderhavige gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische rechtsorde. 

Geschillen hieromtrent worden enkel voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.