Cookiebeleid Nelectra

De Websites van Nelectra en Cookies.

Deze cookieverklaring is van toepassing op alle websites (“De Websites”) die eigendom zijn van Nelectra vzw en die een expliciete verwijzing bevatten naar deze cookieverklaring, met inbegrip van doch niet beperkt tot: nelectra.be en nelectra-risicoanalyse.be.

Deze cookieverklaring moet samen gelezen worden met onze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

De Websites zijn eigendom van Nelectra:
Nelectra vzw
Stationlei 78 bus 1/1
1800 Vilvoorde
Ondernemingsnummer: 0410 342 662

Tel: 02 550 17 11
Fax: 02 550 17 29
E-mail: privacy@nelectra.be

De Websites maken gebruik van "cookies" om uw bezoek aan deze websites zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze cookies geven ons de mogelijkheid om de Websites te optimaliseren.

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende uw bezoek. Dit maakt de interactie tussen uzelf (bezoeker) en de website of applicatie gemakkelijker en sneller.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken. 
De cookies op onze algemene internetpagina's slaan geen persoonlijke gegevens op.    

Gebruikte cookies

De informatie die door Nelectra door middel van cookies wordt verzameld, is beperkt tot het gebruik voor de volgende doeleinden:

 • een vlotter gebruik van de Websites mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald).
 • de wijze waarop van de Websites gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken.
 • In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. De bedoeling is statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de Websites te optimaliseren.

Nelectra gebruikt cookies voor:

 • Uw taalkeuze
 • Google Analytics

Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen via de instellingen op opties van uw browser; de goede werking van de Websites kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Cookies weigeren of verwijderen

U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers (zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome en Safari) de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org
Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.

U kan voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics. Hiervoor heeft Google de "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" ontwikkeld. Als u zich wilt afmelden, downloadt en installeert u de add-on voor uw webbrowser. De add-on is compatibel met Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox en Opera. Hier leest u er meer over.

Rechten met betrekking tot deze cookies

Uitschakelen van de cookies

U kan zoals hierboven aangehaald de cookies steeds uitschakelen via uw browserinstellingen.

Cookies met persoonsgegevens

Indien het betrokken cookie een persoonsgegeven bevat, zoals uw IP-adres, dan kan u de volgende
rechten uitoefenen, door een eenvoudige vraag aan Nelectra via privacy@nelectra.be:

Recht van inzage

U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen of onvolledige gegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien

 • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door Nelectra werden verzameld;
 • u een gegeven instemming heeft ingetrokken;
 • u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig door Nelectra worden verwerkt;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, Nelectra deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Nelectra zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door Nelectra berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

Info

Met vragen of opmerkingen kan u terecht bij Nelectra, tel. 02 580 17 11, mail: privacy@nelectra.be

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

Nelectra stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Nelectra u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Mocht u toch een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).