Nelectra's samenwerkingsverbanden


BouwunieBouwunie-rgb

Het Nelectra-lidmaatschap maakt elektro-installatiebedrijven ook automatisch lid bij Bouwunie, de KMO-bouwfederatie.                                                                                                                                               Door deze nauwe samenwerking staan ook de adviesdiensten van Bouwunie permanent tot uw beschikking.

Eén lidgeld dus voor een dubbele dienstverlening!

Vormelek

In onze snel evoluerende sector is het uiterst belangrijk dat u bijblijft. Daarom was Nelectra medestichter van Vormelek, het instituut voor vorming en opleiding voor de sector. Behalve inspanningen op vlak van opleiding en competentiebeheer voor uw arbeiders (PSC 149.01) en bedienden (PC218) focust Vormelek zich ook op sectoronderzoek en –analyse en ondernemen ze acties om de instroom van werknemers in de sector te bevorderen. Samen met Vormelek bouwde Nelectra reeds een stevige traditie in regionale vormingsinitiatieven uit met jaarlijks enkele duizenden aanwezigen.


Tecnolec

Tecnolec is erkend als Gelijkgesteld Collectief Centrum door de FOD Economie. Als onderzoekscentrum, promoten en coördineren ze de technische vooruitgang in onze sector. Tecnolec is eveneens het technisch kenniscentrum voor alle werkgevers en werknemers van de elektrotechnische sector (PSC 149.01) en wordt bestuurd door de sociale partners van deze sector.

Hun missie? Dat is het verdiepen van de kennis en de kunde van de werknemers en het versterken van de competitiviteit van de bedrijven die onder de bevoegdheid vallen van het paritair subcomité voor de elektriciens. Dit doen ze aan de hand van strategisch onderzoek, innovatiemonitoring, technologische dienst- en adviesverlening, informatieverspreiding en innovatiestimulering. Men denkt dus toekomstgericht. Ze stellen zich op als hefboom voor bedrijven en hun medewerkers waardoor innovatieve ontwikkelingen sneller en doelgericht geïmplementeerd kunnen worden. Innovatiecapaciteiten worden bovendien versterkt met het oog op een duurzame en kwaliteitsvolle werkgelegenheid.

FBZ - Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de Elektriciens

Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de sector van de elektriciens werd opgericht in de schoot van het Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie (PsC 149.01) op 10 maart 1969 (Koninklijk Besluit).

Het Fonds heeft de volgende opdrachten:

 • de toekenning en uitkering van bepaalde aanvullende sociale voordelen;
 • de inning en de invordering van de bijdragen bij de werkgevers van de sector;
 • de financiering van de vorming voor werknemers- en werkgeversorganisaties;
 • de inning en de invordering van de bijdrage en de toekenning en uitkering van een eindejaarspremie;
 • de financiering van een deel van de werking en sommige initiatieven van de vzw's Vormelek en Tecnolec;
 • het op aanvraag door de werkgever afleveren van tewerkstellingsattesten;
 • het op zich nemen van bijzondere bijdragen;
 • en tenslotte het voorzien van de inning van de bijdrage bestemd voor de financiering en de inrichting van het sociaal sectoraal pensioenstelsel.


Volta

Volta is dé koepelorganisatie waar de bovenstaande 3 dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector, Vormelek, Tecnolec en het Fonds voor Bestaanszekerheid, hun krachten bundelen in één organisatiestructuur.


Wolters Kluwer

Nelectra-leden krijgen korting op de, op het moment van aankoop geldende, verkoopprijs van de publicaties van Wolters Kluwer. 25 naslagwerken zoals 'Veilig werken aan elektrische installaties', 'Bliksembeveiliging' en 'Elektrische kabels en leidingen' bestelt u met korting als u lid bent van Nelectra.

Alia security

Nelectra schenkt bijzondere aandacht aan de gereglementeerde sector van de elektronische alarmen. Mede daardoor zijn wij in de samenwerking ALIA SECURITY gestapt om de belangen van onze alarminstallateurs zowel op nationaal als op Europees vlak te kunnen verdedigen.

Nelectra-leden, beveiligingsondernemer, zijn automatisch ook lid van Alia Security.
 

Vinçotte

Nelectra kan haar leden dankzij de samenwerking met VINCOTTE
gratis volgende dienstverlening aanbieden:

 • Technisch advies in alle vakdomeinen (AREI-wetgeving, EMC, verlichting, databekabeling, PV-installaties, warmtepomptechnologie, brandbeveiliging…) via de Technologische Adviesdienst van Tecnolec. Als NELECTRA-lid woont u de technische Tecnolec-avonden tegen voordeeltarief bij.
 • Inlichtingen over Belgische en Europese normeringen en richtlijnen
 • Leden kunnen ook steeds het meest recente AREI “online” consulteren op deze ledenwebsite